Homestay đảo ngọc đại lải

Giới thiệu về Homestay

Dự kiến đi vào hoạt động vào 01/10/2021 . Sau đây là hình ảnh bản vẽ chi tiết mô phòng Homestay.